História

Roku 1366 kráľ Ľudovít I. daroval vzdelanému zemanovi Jakubovi, podnotárovi  palatína, zalesnený majetok v hornej časti Plavnickej doliny, medzi chotármi Jakubany, Bajerovce a Plavnica, na ktorom vznikla dedina Šambron - villa Feketekwth. Prvá správa o obci je z r. 1411. Vtedy ju kúpil šľachtic Henrich, vnuk Rikolfa, spoluvlastník brezovického panstva.

Obec vznikla krátko po r. 1366. Vybudovali ju usadlíci podľa zákupného práva. Od r. 1411 bola súčasťou panstva šľachticov z Brezovice. V písomnostiach z 15.-16. st. sa vyskytuje pod maďarským názvom Feketekut. Pod nemeckým názvom Swarcbron v zmysle Čierny prameň sa vyskytuje od r. 1470. Maďarský názov dali dedine zemepáni. Slovenský názov vznikol úpravou nemeckého názvu.

R. 1427 boli tamojšie sedliacke domácnosti zdanené daňou kráľovi od 16 
port - usadlostí. Neskôr časť sedliakov stratila užívané pozemky a upadla medzi želiarov.

V 15. st. alebo v 1. pol. 16. st. tu postavili pravoslávny kostol. O pravoslávnom farárovi je správa z r. 1570. Vtedy tu bývalo pravoslávne rusínske obyvateľstvo. Sídlisko r.1600 tvorilo 14 obývaných poddanských domov. Bol tu aj pravoslávny kostol a fara. Konc. 16. st. obec bola stredne veľkou dedinou. Okrem rodiny pravoslávneho farára tu žili len poddanské domácnosti zväčša ukrajinského pôvodu. R. 1787 mala 60 a r. 1828 119 domov.

 

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, garbiarstvom a kožušníctvom. Po r. 1918 zostali pri tradičných zamestnaniach. Od r. 1900 do r. 1930 poklesol počet obyvateľstva v dôsledku silného vysťahovalectva. Od r. 1943 obec bola prechodnou základňou partizánskych skupín, ktoré operovali v oblasti obce. Pri prechode frontu bola obec 23.1.1945 vypálená. Zhorelo 145 domov. Obec bola oslobodená 23.1.1945. Po oslobodení, 29.1.1945 bol utvorený revolučný národný výbor - predseda Štefan Kopčák, tajomník Peter Ščigulinský. Časť obyvateľstva bez obydlí bola presťahovaná do obcí Chmeľnica, Lomnička, Hniezdne a Podhorany.

Vo voľbách 1946 zvíťazila KSS. Z 272 hlasov získala 242, DS 24, Strana práce 1, Strana slobody 1 hlas. V r. 1947 z obce optovalo 65 rodín do ZSSR. Postupne obec bola obnovená, elektrifikovaná, postavené nové domy, škola, kultúrny dom, miestne komunikácie, zregulovaný potok a ďalšie objekty. JRD, založené r.1975, bolo pripojené k JRD Plavnica.

Medzivojnové obdobie

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.